Brug af persondata under rekruttering

Sådan bruger og sikrer vi dine personoplysninger
Formålet med at indsamle personoplysninger i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om given kandidat er kvalificeret til en stilling hos Melsing.

Når du søger en stilling hos os, opfordret eller uopfordret, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Kontaktoplysninger
Melsing Engineering & Consulting ApS | CVR: 20286830
Strib Landevej 7, Strib
5500 Middelfart
E-mail: info@melsing.dk
Phone: + 45 64 40 66 11

I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også forekomme, at vi behandler særlige personoplysninger som fx CPR nummer. I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.

Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål om de personoplysninger, vi behandler om dig, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på de anførte kontaktoplysninger ovenfor.

Når vi modtager din ansøgning
I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver opbevaret.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nr., civilstatus, uddannelse(r), karrierehistorik, kørekortoplysninger, anbefalinger/referencer og eksamensbeviser.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat.

Vi vurderer ansøgningen
Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette.

Når vi har udvalgt dig til samtale
I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer og opbevarer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

Oplysninger fra sociale medier
Ved rekruttering til stillinger med fokus på kunde og samarbejdsrelationer kan det være relevant, at vi foretager en søgning på sociale medier som f.eks. LinkedIn og Facebook.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som hjemmel til at indhente oplysninger om kandidater fra sociale medier. Vi gør det for at kunne vurdere, om du har en profil, der passer ind i virksomheden og i den konkrete stilling.

Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver
I nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis vi indhenter referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, registrerer vi oplysningerne, som vi modtager.

Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Opbevaring og sletning
Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 6 måneder.
Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.

Opbevare ansøgning med henblik på senere rekruttering
I nogle situationer vil vi gerne gemme din ansøgning, selv om du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, vil vi bede om dit samtykke til dette.

Andre modtagere, der kan behandle dine oplysninger
I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan der være andre, der vil modtage dine personoplysninger. Dette kan være offentlige myndigheder i forbindelse med fleksjob eller tilsvarende ordninger.

Dine rettigheder
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger ved rekruttering
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende dokument ’Brug af persondata under rekruttering’. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”Senest revideret” nederst på siden. Retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret én gang årlig.

Senest revideret: 25-05-2018

Send os en uopfordret ansøgning

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger fra talentfulde og ambitiøse kandidater